Szkolenie szybowcowe SPL

SZKOLENIE SZYBOWCOWE

Program Szkolenia Szybowcowego Aeroklubu Ostrowskiego do uzyskania Licencji Pilota Szybowcowego SPL.

Program Szkolenia Szybowcowego do Licencji , został opracowany w oparciu o przepisy i wytyczne zawarte w przepisach ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami, ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym - Załącznik I Część FCL.

Minimalne wymagania stawiane kandydatom do szkolenia szybowcowego:

Wiek  ukończone 14 lat w dniu wykonania pierwszego  lotu samodzielnego (wymagana zgoda prawnych opiekunów na szkolenie dla osób niepełnoletnich), oraz ukończone 16 lat do wydania Licencji Szybowcowej. Zezwolenie na szkolenie wydane przez Prezesa ULC, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy kandydat nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Właściwe orzeczenie lotniczo-lekarskie. Najpóźniej przed pierwszymi lotami samodzielnymi - zgodnie z MED.A.030. Badania kandydatów na szkolenie można przeprowadzić w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich Wrocław ul. Sienkiewicza 108-110, lub u lekarzy orzeczników. Wykaz dostępny na stronie ULC

Ukończone szkolenie teoretyczne.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 60 godzin wykładów w trybie stacjonarnym (sobota-niedziela) i kończy się egzaminem wewnętrznym w aeroklubie na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego wymaganego do rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Szkolenie można również zrealizować poprzez e-learining w Ośrodku Szkolenia AVIONER, z którym współpracujemy.

UWAGA: W celu uzyskania Licencji Pilota Szybowcowego SPL kandydat przed egzaminem praktycznym Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej musi zaliczyć Państwowy Egzamin Teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Egzamin teoretyczny jest ważny 2 lata.

Szkolenie praktyczne w powietrzu.

Naukę latania rozpoczynamy od szkolenia podstawowego na holu za samolotem.

Szkolenia prowadzimy na szybowcach typu SZD-9bis BOCIAN i SZD-50-3 PUCHACZ.

Szkolenie obejmuje wykonanie minimum ok. 40 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych. W tym czasie spędzamy w powietrzu ok. 4 godzin z instruktorem i 50 min. samodzielnie. Ukończenie szkolenia podstawowego upoważnia nas do wykonywania lotów samodzielnych po kręgu nadlotniskowym przy lotnisku.

Po skończeniu szkolenia podstawowego przystępujemy do szkolenia uzupełniającego niezbędnego do uzyskania Licencji Pilota Szybowcowego SPL  które obejmuje:

NAUKA LĄDOWANIA W TERENIE PRZYGODNYM.

Trening i doskonalenie umiejętności lądowania, w tym opanowanie różnych manewrów podejścia do lądowania.

Przygotowanie do lądowania w terenie przygodnym.

Nauka procedur postępowania przy wyborze terenu do lądowania.

Budowa kręgu lub jego części przed lądowaniem w terenie przygodnym.                                                                         

Zadanie obejmuje wykonanie 10 lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych w czasie ok. 2  godzin z instruktorem i 2 godzin samodzielnie.

NAUKA WYKORZYSTANIA PRĄDÓW WZNOSZĄCYCH: 

Obejmuje naukę  poszukiwania wznoszeń, ich centrowania, wykonywania krążenia ustalonego, wykonywania przeskoków, prowadzenia stałej obserwacji zewnętrznej, stałej oceny kąta wysokości w stosunku do lotniska i zachowania strefy zasięgu, oceny wiatru dolnego i górnego na podstawie obserwacji oznak wiatru, posługiwania się mapą i zachowania orientacji w terenie, praktycznej oceny przydatności terenów przygodnych do lądowania, dolotu do lotniska, oceny warunków nad nim panujących, wejścia w krąg nadlotniskowy i lądowania.

Zadanie obejmuje wykonanie: 3 loty z instruktorem w czasie min. 5 godzin i 3 loty samodzielne w czasie min. 3 godzin.

Przeszkolenie na nowy typ szybowca obejmuje loty na szybowcach treningowych jednomiejscowych typu SZD-30 Pirat i SZD-51 Junior. Zadanie obejmuje wykonanie 3 lotów celem zapoznania się z właściwościami pilotażowymi szybowców.

Loty nawigacyjne: wymagany jest 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 NM) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 NM).

UWAGA: PODANE WYŻEJ ILOŚCI I CZAS LOTÓW SĄ WARTOŚCIAMI MINIMALNYMI A RZECZYWISTA ILOŚC LOTOW I ICH CZAS WYNIKA Z POSTĘPÓW SZKOLONEGO PILOTA.

Zrealizowanie wszystkich ZADAŃ Programu powinno doprowadzić szkolonego do spełnienia koniecznych warunków do uzyskania licencji pilota szybowcowego, określonych w FCL.210.S i FCL.110.S, w tym:

a)    zaliczenia co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach

       z napędem, w tym co najmniej:

1)    10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;

2)    2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;

3)    45 startów i lądowań;

4)    1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 NM) lub 1 lot   

       nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 NM).

Zapraszamy na szkolenie!!!

Szkolenie teoretyczne

60h wykładów
700 zł

Szkolenie praktyczne

start za samolotem
4900 zł
45 lotów