Szkolenie samolotowe PPL(A)

SZKOLENIE SAMOLOTOWE

Program Szkolenia Samolotowego Aeroklubu Ostrowskiego do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego PPL(A).

Program Szkolenia Samolotowego do Licencji , został opracowany w oparciu o przepisy i wytyczne zawarte w przepisach ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami, ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym - Załącznik I Część FCL. zgodnego z wymaganiami zawartymi w FCL.210.A.

Minimalne wymagania stawiane kandydatom do szkolenia samolotowego:

Wiek  ukończone 16 lat w dniu wykonania pierwszego  lotu samodzielnego (wymagana zgoda prawnych opiekunów na szkolenie dla osób niepełnoletnich), oraz ukończone 17 lat do wydania Licencji Samolotowej. Zezwolenie na szkolenie wydane przez Prezesa ULC, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy kandydat nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Właściwe orzeczenie lotniczo-lekarskie: ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji PPL(A) najpóźniej przed pierwszymi lotami samodzielnymi - zgodnie z MED.A.030. Badania kandydatów na szkolenie można przeprowadzić w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich Wrocław ul. Sienkiewicza 108-110, lub u lekarzy orzeczników. Wykaz dostępny na stronie ULC

Ukończone szkolenie teoretyczne.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym (sobota-niedziela) i kończy się egzaminem wewnętrznym w aeroklubie na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego wymaganego do rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Szkolenie można również zrealizować poprzez e-learining w Ośrodku Szkolenia AVIONER lub GRAF-PROM z którymi współpracujemy.

UWAGA: W celu uzyskania Licencji Pilota Samolotowego kandydat przed egzaminem praktycznym Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej musi zaliczyć Państwowy Egzamin Teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Egzamin teoretyczny jest ważny 2 lata.

Szkolenie praktyczne w powietrzu.

Kandydat musi zaliczyć 45 godzin szkolenia w locie na samolotach w tym min.

- 35 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz

- 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin

  czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot

nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego

należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż

lotnisko odlotu.

W trakcie szkolenia zaliczany jest całkowity czas lotu jaki szkolony wykonuje w powietrzu.

UWAGA: PODANE WYŻEJ  CZASY  LOTÓW SĄ WARTOŚCIAMI MINIMALNYMI A RZECZYWISTA ILOŚĆ LOTOW I ICH CZAS WYNIKA Z POSTĘPÓW SZKOLONEGO PILOTA

Szkolenie podzielone jest na 3 części:

Zadanie A – Nauka pilotażu, loty po kręgu i do strefy.

Zadanie B – Nauka podstawowych umiejętności w lotach wg wskazań przyrządów.

Zadanie C – Nauka lotów nawigacyjnych w trakcie których wykonujemy loty na lotniska aeroklubowe oraz kontrolowane np. Wrocław, Poznań, Łódź.

Szkolenia prowadzimy na samolocie PZL 150 KOLIBER lub AERO AT-3 R100

Po uzyskaniu licencji pilota oferujemy możliwość budowania nalotu, uzyskania uprawnienia do lotów nocnych oraz holowania szybowców.

Podstawowe szkolenie samolotowe do Licencji PPL(A)

Cena kursu szkolenie praktyczne min 45h*

- Samolot PZL-150 KOLIBER w cenie 22 950,00 zł (510 zł / h)

- Samolot AERO AT-3 R100 w cenie 25 650,00 zł (570 zł / h)

Opłatę za szkolenie można uregulować w dwóch ratach.

Osoba szkolona podpisuje umowę na szkolenie praktyczne z Aeroklubem Ostrowskim.

Przed rozpoczęciem szkolenia samolotowego doskonalącego całość ustalonej ceny na szkolenie samolotowe powinna być wpłacona do kasy Aeroklubu. Opłaty za loty doskonalące będą rozliczane w cyklu miesięcznym.

*Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca w/g Cennika jak za loty doskonalące.

Szkolenie teoretyczne

1500,00 zł – przy grupie minimum 4 osób

E-LEARNING – można skorzystać z tego typu szkolenia teoretycznego wykupując kurs u naszych partnerów:

http://www.grafpromaviation.com/pl/e-learning/kup-szkolenie

https://avioner.pl/pricelist

Zapraszamy na szkolenie.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji.

Kontakt: 

Karol Skarżyński - Dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego, tel. +48 793 474 312, e-mail: dyrektor@michalkow.pl 

Wasiak Jacek - Szef Szkolenia Aeroklubu Ostrowskiego, tel. +48 500 029 537, e-mail: jw526csu@wp.pl 

Szkolenie odbywa się na samolocie 

PZL-150 KOLIBER SP-KYS lub AT-3 R100 SP-RAM