Samolotowe

SZKOLENIE SAMOLOTOWE

Program Szkolenia Samolotowego Aeroklubu Ostrowskiego do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego PPL(A).

Program Szkolenia Samolotowego do Licencji , został opracowany w oparciu o przepisy i wytyczne zawarte w przepisach ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. z późniejszymi zmianami, ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym - Załącznik I Część FCL. zgodnego z wymaganiami zawartymi w FCL.210.A.

Minimalne wymagania stawiane kandydatom do szkolenia samolotowego:

Wiek  ukończone 16 lat w dniu wykonania pierwszego  lotu samodzielnego (wymagana zgoda prawnych opiekunów na szkolenie dla osób niepełnoletnich), oraz ukończone 17 lat do wydania Licencji Samolotowej. Zezwolenie na szkolenie wydane przez Prezesa ULC, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy kandydat nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

Właściwe orzeczenie lotniczo-lekarskie: ważne orzeczenie lotniczo-lekarskiego odpowiednie dla licencji PPL(A) najpóźniej przed pierwszymi lotami samodzielnymi - zgodnie z MED.A.030. Badania kandydatów na szkolenie można przeprowadzić w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich Wrocław ul. Sienkiewicza 108-110, lub u lekarzy orzeczników. Wykaz dostępny na stronie ULC

Ukończone szkolenie teoretyczne.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin wykładów w trybie stacjonarnym (sobota-niedziela) i kończy się egzaminem wewnętrznym w aeroklubie na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego wymaganego do rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Szkolenie można również zrealizować poprzez e-learining w Ośrodku Szkolenia AVIONER lub GRAF-PROM z którymi współpracujemy.

UWAGA: W celu uzyskania Licencji Pilota Samolotowego kandydat przed egzaminem praktycznym Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej musi zaliczyć Państwowy Egzamin Teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Egzamin teoretyczny jest ważny 2 lata.

Szkolenie praktyczne w powietrzu.

Kandydat musi zaliczyć 45 godzin szkolenia w locie na samolotach w tym min.

- 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem; oraz

- 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin

  czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot

nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego

należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż

lotnisko odlotu.

W trakcie szkolenia zaliczany jest całkowity czas lotu jaki szkolony wykonuje w powietrzu.

UWAGA: PODANE WYŻEJ  CZASY  LOTÓW SĄ WARTOŚCIAMI MINIMALNYMI A RZECZYWISTA ILOŚĆ LOTOW I ICH CZAS WYNIKA Z POSTĘPÓW SZKOLONEGO PILOTA

Szkolenie podzielone jest na 3 części:

Zadanie A – Nauka pilotażu, loty po kręgu i do strefy.

Zadanie B – Nauka podstawowych umiejętności w lotach wg wskazań przyrządów.

Zadanie C – Nauka lotów nawigacyjnych w trakcie których wykonujemy loty na lotniska aeroklubowe oraz kontrolowane np. Wrocław, Poznań, Łódź.

Szkolenia prowadzimy na samolocie PZL 150 KOLIBER.

Po uzyskaniu licencji pilota oferujemy możliwość budowania nalotu, uzyskania uprawnienia do lotów nocnych oraz holowania szybowców.

Zapraszamy na szkolenie.

Kontakt: Wasiak Jacek HT Aeroklub Ostrowski Tel. 500 029 537 jw526csu@wp.pl 

Podstawowe szkolenie samolotowe do Licencji PPL(A)

Cena kursu ( teoretyczny + praktyka max 45 h) – 27 000 PLN

Szkolenie teoretyczne 1700 PLN*

Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca w/g Cennika jak za loty doskonalące.

Opłatę za szkolenie można uregulować w dwóch ratach.

Przed rozpoczęciem szkolenia samolotowego doskonalącego połowa ustalonej ceny winna być wpłacona do kasy Aeroklubu. Końcowa zapłata winna być uregulowana w następnym dniu po zakończeniu szkolenia.


*Osoby, które ukończyły kurs teoretyczny w Aeroklubie Ostrowskim i będą realizować szkolenie praktyczne w Aeroklubie Ostrowskim. Opłata za kurs praktyczny zostanie pomniejszona o koszt szkolenia teoretycznego

Szkolenie odbywa się na samolocie PZL-150 KOLIBER SP-KYS