Regulamin opłat

Regulamin opłat oraz wykonywania lotów Aeroklubu Ostrowskiego 

Dla członków Aeroklubu Ostrowskiego

1. Warunkiem wykonywania lotów w Aeroklubie Ostrowskim jest:

a) Bieżące opłacenie składek członkowskich

b) Opłacenie składki sekcyjnej, ubezpieczenia NNW oraz składki prace społeczne jeżeli została naliczona.

c) Uregulowanie odpłatności za wykonane loty.

Stan zaległości dla sekcji szybowcowej oraz samolotowej jest dostępny po zalogowaniu się do e-chronometraża. Więcej informacji można uzyskać w księgowości.

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć czas planowanego lotu.

2. Opłata składki członkowskiej:

a) składka członkowska winna być opłacona w dwóch równych ratach za każde półrocze:

- I rata do ostatniego dnia stycznia za pierwsze półrocze 2021 roku – za sześć miesięcy.

- II rata do ostatniego dnia lipca za drugie półrocze 2021 roku – za sześć miesięcy.

b) z powyższych ustaleń są zwolnieni członkowie, którzy będą posiadać ustanowione stałe zlecenie w swoim banku na przekazywanie kwoty składki co miesiąc na konto bankowe aeroklubu. (Członek jest zobowiązany o poinformowaniu aeroklubu na pisemnie o takim fakcie)

3. Opłaty składki sekcyjnej, ubezpieczenia NNW oraz składki prace społeczne:

a) składki sekcyjne – opłacają członkowie sekcji szybowcowej oraz samolotowej. Jeżeli pilot należy do dwóch sekcji wnosi jedną opłatę. Składkę należy opłacić do końca marca 2021 roku.

b) opłata za ubezpieczenie NNW – płatna do końca marca 2021 roku

c) składa prace społeczne – jeżeli w sezonie poprzedzającym nie zostały wykonane prace społeczne (Regulamin prac społecznych) naliczona składkę należy opłacić do końca marca 2021 roku.

4. Przedpłaty na loty:

a) piloci samolotowi przed rozpoczęciem lotów w sezonie 2021 winni wnieść przedpłatę na loty w kwocie 1 000,00 zł przed wykonaniem pierwszego lotu w sezonie.

b) piloci szybowcowi przed rozpoczęciem lotów w sezonie 2021 winni wnieść przedpłatę na loty w kwocie 500,00 zł przed wykonaniem pierwszego lotu w sezonie.

5. Piloci szybowcowi przed wykonaniem lotów zobowiązani są do wykupienia biletów upoważniających do startu za samolotem.

6. KTP szybowcowe wykonywane jest w dwóch lotach – hole niski i wysoki.

7. KWT realizowane jest za pośrednictwem e-chronometraża

8. W przypadku skreślenia z listy członków należy dokonać opłaty wpisowej po skreśleniu z listy członków spowodowane zaległościami finansowymi lub karą dyscyplinarną oraz w razie dobrowolnego wystąpienia w sposób niezgodny ze statutem wynosi 200% jednorazowej składki rocznej dla pracujących.

9. O wykonywaniu lotów na danym typie samolotu lub szybowca decyduje Szef Szkolenia lub upoważniony przez niego Instruktor.

10. Decyzję o udziale pilota w zawodach na sprzęcie aeroklubowym podejmuje Dyrektor na wniosek Szefa Szkolenia.

11. Na sprzęcie nie będącym własnością aeroklubu zawodnik ma obowiązek powiadomić Dyrektora Aeroklubu o starcie w zawodach. Pilot lata w zawodach na Licencji Sportowej firmowanej przez Aeroklub Ostrowski przyznanej dla aeroklubu przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polski.

12. Dla celów marketingowych przeznacza się 15 godzin nalotu. Decyzje o wykorzystaniu tego nalotu podejmuje Dyrektor Aeroklubu.

13. Każdy członek planujący podnoszenie swoich kwalifikacji w 2021 roku, winien zgłosić Szefowi Szkolenia do 30 kwietnia swoje zamierzenia. Dotyczy również planowanych startów w zawodach na sprzęcie nie będącym własnością aeroklubu.

14. Roczny plan szkolenia złożony przez pilotów akceptuje Szef Szkolenia i podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Aeroklubu.

15. Dopuszcza się korygowanie planu szkolenia przez Dyrektora w zależności od bieżącej sytuacji finansowej lub sprzętowej Aeroklubu lub innej ważnej przyczyny.

16. O wszystkich odstępstwach od Regulaminu decyduje Dyrektor Aeroklubu.

17. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu.

CENNIK 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Miesięczna składka członkowska wynosi:

Sekcja samolotowa oraz szybowcowa:

a) dla pracujących – 45 zł

b) dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia – 27 zł

Pozostałe składki członkowskie:

a) dla członków sekcji modelarskiej, mikrolotowej, paralotniowej i golfowej – 22 zł

b) dla członków nie uprawiających czynnie lotów – 22 zł

c) etatowi pracownicy Aeroklubu – 5 zł

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA SKŁADKĘ SEKCYJNĄ, UBEZPIECZENIE NNW ORAZ SKŁADKĘ PRACE SPOŁECZNE

1. Składki sekcyjne:

a) sekcja szybowcowa – 50,00 zł

b) sekcja samolotowa – 50,00 zł

2. Ubezpieczenie NNW – 50,00 zł

3. Składka prace społeczne:

Wysokość składki jest uzależniona od wykonanych lub niewykonanych prac społecznych w danym sezonie – wszystkie szczegółowe informacje są dostępne w Regulaminie Prac Społecznych. Przykładowo przy nieodpracowaniu ani jednej godziny składka wynosi 360,00 zł

OPŁATY SEKCJA SZYBOWCOWA

1. Podstawowe szkolenie szybowcowe realizowane za samolotem

Szkolenie szybowcowe (praktyka) - 4 900,00 zł

Cena obejmuje 45 lotów w tym 5 samodzielnych

Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca za kolejne wykonane loty według stawek dla osób niebędących członkami sekcji szybowcowej.

Osoba szkolona podpisuje umowę na szkolenie praktyczne z Aeroklubem Ostrowskim.

2. Szkolenie teoretyczne

700,00 zł

3. Opłaty za resurs szybowca 

Bocian

60 zł / h Członkowie klubu
90 zł / h Dla pozostałych pilotów

Puchacz

60 zł / h Członkowie klubu
90 zł / h Dla pozostałych pilotów

Pirat

48 zł / h Członkowie klubu
84 zł / h Dla pozostałych pilotów

Junior

54 zł / h Członkowie klubu
78 zł / h Dla pozostałych pilotów

Jantar Std, 2 i 3

60 zł / h Członkowie klubu
84 zł / h Dla pozostałych pilotów

4. Opłaty za hol:

Hol NISKI na wysokość 400 metrów po kręgu

70,00 zł – dla członków Aeroklubu

80,00 zł – dla pozostałych pilotów z poza Aeroklubu

Hol WYSOKI na wysokość do 700 metrów na termikę

125,00 zł – dla członków Aeroklubu

160,00 zł – dla pozostałych pilotów z poza Aeroklubu

5. AUTOHOL - przeszkolenie na  nową metodę startu za samochodem

1 200,00 zł – dla członków Aeroklubu

1 400,00 zł – dla pozostałych pilotów z poza Aeroklubu

40,00 zł - ciąg dla członków Aeroklubu 

50,00 zł - ciąg dla pozostałych pilotów z poza Aeroklubu 

6. KWT – opłata za podejście do egzaminu KWT za pośrednictwem e-chronometraża w kwocie 20,00 zł za każdorazowe uruchomienie testu zaliczeniowego.

7. Opłata za wykorzystanie spadochronu

Dzienna opłata za korzystanie ze spadochronu 10,00 zł – zwolnieni instruktorzy, piloci holujący i piloci, którzy przekazali środki na zakup nowych spadochronów.

Dzienna opłata za korzystanie ze spadochronu dla pozostałych pilotów z poza Aeroklubu wynosi 15,00 zł

8. IPS – Indywidualny Program Szkolenia 300,00 zł

9. Pakiety:

PIRAT – przy wykupieniu pakietu w cenie 1 300,00 zł na szybowcu PIRAT nie obowiązuje opłata resursowa za 1 godzinę lotu - brak limitu wylatanych godzin na szybowcu PIRAT dla pilota, który wykupił pakiet w sezonie 2021 roku. Opłata winna być wniesiona do dnia 1 kwietnia 2021 roku. Wykupienie pakietu nie zwalnia z przedpłaty zawartej w punkcie 4b regulaminu. W praktyce po wykupieniu pakietu pierwsze 28 godzin jest płatne, a pozostałe wylatane godziny są „darmowe”.

JUNIOR – przy wykupieniu pakietu w cenie 2 000,00 zł na szybowcu JUNIOR nie obowiązuje opłata resursowa za 1 godzinę lotu - brak limitu wylatanych godzin na szybowcu JUNIOR dla pilota, który wykupił pakiet w sezonie 2021 roku. Opłata winna być wniesiona do dnia 1 kwietnia 2021 roku. Wykupienie pakietu nie zwalnia z przedpłaty zawartej w punkcie 4b regulaminu. W praktyce po wykupieniu pakietu pierwsze 37 godzin jest płatne, a pozostałe wylatane godziny są „darmowe”.

OPŁATY SEKCJA SAMOLOTOWA

1. Szkolenie samolotowe do licencji PPL(A)

Cena kursu szkolenie praktyczne minimum 45h czasu lotu*

- Samolot PZL-110/150 KOLIBER w cenie 24 300,00 zł 

Opłatę za szkolenie można uregulować w dwóch ratach.

Osoba szkolona podpisuje umowę na szkolenie praktyczne z Aeroklubem Ostrowskim.

Przed rozpoczęciem szkolenia samolotowego doskonalącego całość ustalonej ceny na szkolenie samolotowe powinna być wpłacona do kasy Aeroklubu. Opłaty za loty doskonalące będą rozliczane w cyklu miesięcznym.

*Czas lotu liczony zgodnie z FCL.010. Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca w/g Cennika jak za loty doskonalące.

Cena szkolenia nie obejmuje Egzaminu Praktycznego - czas lotu samolotu oraz opłaty ULC

2. Szkolenie teoretyczne:

1500,00 zł – przy grupie minimum 4 osób

E-LEARNING – można skorzystać z tego typu szkolenia teoretycznego wykupując kurs u naszych partnerów:

https://zonda.aero/kup-szkolenie/

https://avioner.pl/pricelist

3. Szkolenie VFR NOC 

- Samolot MORANE MS 893 E w cenie 3 000,00 zł* 

*Cena obejmuje 5 godzin lotu. Nie uwzględnia przeszkolenia na typ oraz ewentualnych dodatkowych godzin według uznania instruktora. Dodatkowe godziny według cennika za loty doskonalące.

4. Szkolenie do uprawnienia holowania szybowców – Samolot MORANE MS 893 E

Cena szkolenia 1 200,00 zł*

*Cena obejmuje 1h45’ lotu. Nie uwzględnia przeszkolenia na typ oraz ewentualnych dodatkowych godzin według uznania instruktora. Dodatkowe godziny według cennika za loty doskonalące. Piloci nie posiadający licencji szybowcowej SPL muszą wykonać 5 lotów na szybowcu.

5. IPS – Indywidualny Program Szkolenia 300,00 zł

6. Istnieje możliwość wykonania szkolenia samolotowego - LAPL(A) 

7. Opłaty za resurs samolotu

PZL 150 Koliber

SP-KYS
450 zł / h Członkowie klubu (loty solo)
540 zł / h Loty doskonalące / z instruktorem

Jak 12M

SP-AWI
800 zł / h Członkowie klubu
900 zł / h Loty doskonalące / z instruktorem

Moran 893 E

SP-TVG
490 zł / h Członkowie klubu
600 zł / h Loty doskonalące / z instruktorem

PZL 110 Koliber

SP-ARI
390 zł / h Członkowie klubu
440 zł / h Loty doskonalące / z instruktorem

Istnieje możliwość wykupienia pakietu godzin na wybranym samolocie. Ceny pakietów oraz dla pilotów z poza Aeroklubu ustalane są z Dyrektorem Aeroklubu Ostrowskiego.

OPŁATY ZA HANGAROWANIE 

1. Szybowce

20,00 zł netto / doba

100,00 zł netto / miesiąc

2. Samoloty

60,00 zł netto / doba

500,00 zł netto / miesiąc do 800 kg MTOW

4 800,00 netto / rok (przy podpisaniu umowy) do 800 kg MTOW

Stawka dla samolotów powyżej 800 kg MTOW jest ustalana indywidualnie z Dyrektorem Aeroklubu

POZOSTAŁE OPŁATY

1. Oświetlenie pasa

100,00 zł / uruchomienie oświetlenia / godzina (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przylotu) 

2. Opłata za lądowanie 

40,00 zł 

3. Opłaty postój na płycie

Samoloty

50,00 zł / doba

400,00 zł / miesiąc

4. Opłaty za bieżącą działalność operacyjną lotniska dla wszystkich użytkowników (operatorów) lotniska -korzystających z hangarów (budynków) nie będących własnością Aeroklubu Ostrowskiego. Ustalane są przez zarząd Aeroklubu.

5. Uwagi

Wszystkie podane kwoty w Regulaminie Opłat dotyczące wykonywania lotów są kwotami netto do których doliczana jest stawka VAT zw. 

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z pełną stawką podatku od towarów i usług. W tym przypadku do podanych kwot w Regulaminie Opłat za wykonywanie lotów będzie doliczona stawka VAT 23%